Vesper och Geos ska skydda EUBAM i Libyen

2020-05-19

Vår vd Erik Lewin intervjuas i Aktuell Säkerhet med anledning av att Vesper Group och det franska säkerhetsföretaget Groupe Geos tillsammans vunnit uppdraget att skydda EUBAM  i Libyen. EU-insatsen går ut på att skydda flyktingar och migranter, förstöra nätverk för människosmuggling, stärka de libyska myndigheterna och rädda liv. Läs hela intervjun här: https://aktuellsakerhet.se/halla-dar-3/

 

          


Erik Lewin invald i styrelsen för SCEG

2020-01-07

Erik Lewin, vd för Vesper Group, har blivit invald i styrelsen för Security in Complex Environments Group, SCEG.

Den brittiska intresseorganisationen SCEG samlar säkerhetsföretag som åtagit sig att utveckla och införa internationella standarder i den privata säkerhetssektorn.

Vesper Group är det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget som godkänts som medlem och blev därmed 2018 inkluderad bland några av världens främsta säkerhetsföretag. I SCEG återfinns välskötta bolag, kompatibla med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell. SCEG tillhandahåller en röst och förändringsmotor för företag som vill höja den globala standarden inom den privata säkerhetssektorn. Intresseorganisationen styrs av en verkställande kommitté som representerar ett brett spektrum av medlemsintressen. Läs mer om SCEG här: https://www.sceguk.org.uk/

Erik Lewins mandatperiod som ledamot i styrelsen började den 1 januari 2020 med möjlighet att tjänstgöra i två år.


Erik Lewin, vd för Vesper Group


Vespers vd föreläste hos polisregion Mitt

2019-12-12

Vespers vd Erik Lewin medverkade under november månad vid polisregion Mitts medarbetardagar.

Vid tre tillfällen lyssnade drygt 1 400 av polisregionens medarbetare på Erik Lewins föredrag om terror, säkerhet och kulturell förståelse. Ett av citaten från utvärderingarna löd:

"Mycket givande föreläsning av Erik, bra ögonöppnare och medvetandegörande föreläsning som förbereder varje medarbetare att skapa en mental förberedelse och förståelse för den problematik vi kan möta. Lämnade nog ingen oberörd."

De tre ämnen som Erik fördjupade sig i var:

 • Om terrorn drabbar oss – att förbereda sig.
 • Säkerhet är att förstå och se med andras ögon, ett kulturellt perspektiv.
 • Framtida hot, nya arenor och farhågor.

 


Erik Lewin föreläser hos polisregion Mitt. Foto: Polisen


Tryggare medarbetare genom kunskap och övning

2019-12-03

Ett trettiotal Sida-medarbetare har under november fått utbildning i akutsjukvård, brandsäkerhet, resesäkerhet samt agerande vid gisslansituationer, attentat och pågående dödligt våld.

Utbildningen och övningen är oerhört goda investeringar för ansvarstagande arbetsgivare där medarbetarna regelbundet reser till högriskländer. Även i den vanliga vardagen och vid resor till mindre farliga resmål är dessa kunskaper ovärderliga, det värsta kan ju tyvärr inträffa precis var som helst. Att veta hur man räddar andras och sitt eget liv skapar också trygghet hos medarbetarna.

Kontakta oss om ni vill höra mer om att trygga och investera i resande medarbetare: info@vespergroup.se


Övningsledare Johan Barvaeus och Joni Rääf, utbildningsansvarig i akutsjukvård syns på nedre bild till höger.


Kund och leverantör har delat ansvar

2019-11-26

Vesper Group deltog på International Code of Conduct Association, ICoCA:s årsmöte i Genève häromveckan. Där avhandlades typiska årsmötesfrågor såsom årsberättelse, budget och medlemsfrågor, men på programmet stod även paneldiskussioner och workshops i olika ämnen.

Workshopen ”Towards Shared Responsibility: The Role of Clients”, bjöd på diskussioner om kundernas ansvar. I den deltog både stora bolag och organisationer som berättade om sina processer för besiktning av företag de köper tjänster av, helt enkelt för att deras största risker ofta är kopplade till underleverantörer. De menade att säkerhetsföretag som klarat ICoCA-certifiering visar att de är ansvarstagande aktörer, oavsett hur komplexa miljöer de verkar i. Som en av talarna uttryckte det:

- En ICoCA-certifiering garanterar oss som kunder att företaget inte bara gör det som är tillåtet enligt lag, utan också förhåller sig till vad som är etiskt rätt.

Men samtalen handlade också om att utmaningarna fortsatt är många. Framför allt finns ett behov av att informera kunder om vikten av att genomföra due diligence, alltså företagsbesiktning av sina underleverantörer och samtalen rörde sig även kring ICoCA:s roll i denna process.

Privata säkerhetsföretag har förstås ett ansvar att informera marknaden om hur viktigt det är att säkerställa att de använder sig av ansvarstagande företag. Riskerna är nämligen stora om kunderna enbart väljer leverantörer utifrån lägsta pris. Det är inte bara kunderna som kan drabbas, utan även de människor som lever i de ofta riskfyllda och komplexa miljöer där säkerhetstjänsterna utförs.

 


Foto: ICoCA


Affärer, resor och Bagdad - vad gäller?

2019-11-12

”Mot bakgrund av den senaste tidens demonstrationer och civila oroligheter bedöms säkerhetsläget i Bagdad som mycket instabilt. På grund av de aktuella oroligheterna och spänningarna rekommenderas noggrann planering och koordinering vid resor inom staden. Protesterna får ändå ses som avvikelser från stadens säkerhetsnivå, eftersom de senaste åren präglats av en minskning i förekomsten av storskaligt våld.”

Så inleds sammanfattningen i en av våra lägesrapporter som vi just nu levererar till ett flertal kunder som har affärsverksamhet i eller ska resa till Bagdad. Utöver den korta sammanfattningen får våra kunder en underrättelsebaserad rapport med följande rubriker:

 • Hotskala
 • Övergripande lägesrapport
 • Aktuella demonstrationer
 • Sammanhang
 • Huvudaktörer
 • Platser, kartor
 • Taktik och tillvägagångsätt
 • Hotbild (mot kund)
 • Prognos
 • Bedömning och rekommendationer.

Vi bedömer läget, lämnar råd och rekommendationer – allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för affärsverksamhet och personal.
Intresserad? Hör av dig till info@vespergroup.se


Förnyade ISO-certifieringar för Vesper

2019-11-01

Att leverera säkerhetstjänster i högriskländer innebär ett stort ansvar och en del i vårt kvalitetsarbete innebär att arbeta med respekt för mänskliga rättigheter. Under sommaren har Vesper Group granskats av MSS Global och vi är stolta över att ha fått förnyade certifieringar.

Den omfattande revisionen har visat att Vesper Groups ledningssystem lever upp till kraven i ISO 9001, ISO 18788 och PSC.1. Certifieringarna är en del av vårt åtagande att efterleva branschens bästa praxis samt att bidra till utveckling och spridning av dessa. Det innebär också att vi är en seriös aktör som tar vårt ansvar gentemot de samhällen där vi har operativt säkerhetsarbete, liksom mot våra kunder.

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Vesper Group är medlemmar av International Code of Conduct Association, ICoCA, som är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. Vi är även medlemmar i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG, som samlar välskötta bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell.


Vesper Groups förnyade certifikat

 


15 år inom CIA och "Follow The Money"

2019-10-23

Vesper Groups höstmingel handlade om finansiella bedrägerier och penningtvätt. Föredragshållaren Jeremy Mears, med 15 års erfarenhet från anti-penningtvättsarbete inom CIA, gav en lägesbild av de enorma globala problem som drabbar både banker och företag.

Mears berättade om sitt arbete med den så kallade ”follow the money”-metoden, som inneburit allt från att spåra upp krigsförbrytare till underrättelseinhämtning och analys inför införande av sanktioner.

Runtom världen pågår det arbete med att motverka brottsligheten, men kryphålen är fortfarande många och uppfinningsrikedom, incitament och förmåga hos brottslingarna är stor. Tyvärr är förmågan att slå tillbaka eller hindra förekomsten ännu inte tillräckligt stark hos vare sig rättsväsende eller lagstiftare, menade Mears.

I sitt föredrag pratade också Mears, som idag är vice president på företaget Sovereign, om nya metoder för att bekämpa penningtvätt. Han belyste problemet med ökande compliance-kostnader för banker och finansiella institut – allt eftersom regelverk och lagstiftning ställer högre krav för att förhindra penningtvätt kopplat till internationell brottslighet, terrorism och ”skurkstater”.

Mears trodde att en av framtidens lösningar är artificial intelligence, AI, där det finns möjlighet att processa stora mängder data och upptäcka mönster som kan leda till upptäckt av brottsliga transaktioner, samtidigt som det kan minska bankernas kostnader. Han pekade på att man kan lära känna kunden med hjälp av AI, exempelvis genom att kombinera grundliga bakgrundskontroller med AI-tolkning av allt från emojis, syntax, dialogstil, slang och sarkasmer. Allt för att förhindra att fel kund kommer in i systemet.

Enligt Mears har tillsynsmyndigheter sedan 2008 delat ut böter om mer än 28 miljarder dollar, kopplat till finansiella företags penningtvätt och sanktionsöverträdelser.


Jeremy Mears, vice president på Sovereign Intelligence


Nytt samarbete med tidigare Must-chefen Gunnar Karlson

2019-10-08

Vi är glada över att presentera vårt samarbete med förre chefen Must, generalmajor Gunnar Karlson. Han är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avtalet med Gunnar Karlson konsult AB tar Vespers säkerhetsrådgivning till en ny nivå.

Gunnar Karlson lämnade våren 2019 den aktiva tjänsten i Försvarsmakten som generalmajor och chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, där han varit chef i mer än sex år. Han har bakom sig en lång rad chefsbefattningar i Försvarsmakten, bland annat som regementschef för P 18 på Gotland och som Försvarsmaktens förbandsproduktionschef. Han har också haft ett antal stabs- och lärarbefattningar i Försvarsmakten.

Under sammanlagt fem år har Gunnar Karlson tjänstgjort i Regeringskansliet: tre år som utsänd från Försvarsdepartementet till Bryssel och två år som militär rådgivare på Utrikesdepartementet.


Gunnar Karlson

 


Vesper Group rekryterar Johan Barvaeus

2019-09-15

Vesper Group har rekryterat poliskommissarien Johan Barvaeus. Bolaget stärker därmed sin förmåga att hjälpa både myndigheter, företag och privatpersoner. Han är en erfaren insatschef, förundersökningsledare, utredare och mycket skicklig på riskbedömningar.

Vesper Groups kunder har ofta stora behov av både struktur, ledning och djup expertis för att kunna lösa sina säkerhetsproblem och med Johans kompetens vässas erbjudandet ytterligare.

- Johans djupa erfarenhet av samhällsperspektiv och förmåga att snabbt kunna bedöma och planera vilka säkerhetsåtgärder som gör skillnad på kort och lång sikt är oerhört värdefull för våra kunder, säger Erik Lewin vd för Vesper Group.

- Jag ser fram emot att få hjälpa kunderna i säkerhetsarbetet och att fortsätta göra en god samhällsinsats. Jag brinner för att få göra skillnad och här får jag samtidigt utvecklas och utmanas på ett professionellt plan, säger Johan Barvaeus.

Johan Barvaeus tillträder som senior säkerhetskonsult på Vesper Group den 16 september.


Johan Barvaeus, senior säkerhetskonsult på Vesper Group