Kund och leverantör har delat ansvar

2019-11-26

Vesper Group deltog på International Code of Conduct Association, ICoCA:s årsmöte i Genève häromveckan. Där avhandlades typiska årsmötesfrågor såsom årsberättelse, budget och medlemsfrågor, men på programmet stod även paneldiskussioner och workshops i olika ämnen.

Workshopen ”Towards Shared Responsibility: The Role of Clients”, bjöd på diskussioner om kundernas ansvar. I den deltog både stora bolag och organisationer som berättade om sina processer för besiktning av företag de köper tjänster av, helt enkelt för att deras största risker ofta är kopplade till underleverantörer. De menade att säkerhetsföretag som klarat ICoCA-certifiering visar att de är ansvarstagande aktörer, oavsett hur komplexa miljöer de verkar i. Som en av talarna uttryckte det:

- En ICoCA-certifiering garanterar oss som kunder att företaget inte bara gör det som är tillåtet enligt lag, utan också förhåller sig till vad som är etiskt rätt.

Men samtalen handlade också om att utmaningarna fortsatt är många. Framför allt finns ett behov av att informera kunder om vikten av att genomföra due diligence, alltså företagsbesiktning av sina underleverantörer och samtalen rörde sig även kring ICoCA:s roll i denna process.

Privata säkerhetsföretag har förstås ett ansvar att informera marknaden om hur viktigt det är att säkerställa att de använder sig av ansvarstagande företag. Riskerna är nämligen stora om kunderna enbart väljer leverantörer utifrån lägsta pris. Det är inte bara kunderna som kan drabbas, utan även de människor som lever i de ofta riskfyllda och komplexa miljöer där säkerhetstjänsterna utförs.

 


Foto: ICoCA


Affärer, resor och Bagdad - vad gäller?

2019-11-12

”Mot bakgrund av den senaste tidens demonstrationer och civila oroligheter bedöms säkerhetsläget i Bagdad som mycket instabilt. På grund av de aktuella oroligheterna och spänningarna rekommenderas noggrann planering och koordinering vid resor inom staden. Protesterna får ändå ses som avvikelser från stadens säkerhetsnivå, eftersom de senaste åren präglats av en minskning i förekomsten av storskaligt våld.”

Så inleds sammanfattningen i en av våra lägesrapporter som vi just nu levererar till ett flertal kunder som har affärsverksamhet i eller ska resa till Bagdad. Utöver den korta sammanfattningen får våra kunder en underrättelsebaserad rapport med följande rubriker:

  • Hotskala
  • Övergripande lägesrapport
  • Aktuella demonstrationer
  • Sammanhang
  • Huvudaktörer
  • Platser, kartor
  • Taktik och tillvägagångsätt
  • Hotbild (mot kund)
  • Prognos
  • Bedömning och rekommendationer.

Vi bedömer läget, lämnar råd och rekommendationer – allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för affärsverksamhet och personal.
Intresserad? Hör av dig till info@vespergroup.se


Förnyade ISO-certifieringar för Vesper

2019-11-01

Att leverera säkerhetstjänster i högriskländer innebär ett stort ansvar och en del i vårt kvalitetsarbete innebär att arbeta med respekt för mänskliga rättigheter. Under sommaren har Vesper Group granskats av MSS Global och vi är stolta över att ha fått förnyade certifieringar.

Den omfattande revisionen har visat att Vesper Groups ledningssystem lever upp till kraven i ISO 9001, ISO 18788 och PSC.1. Certifieringarna är en del av vårt åtagande att efterleva branschens bästa praxis samt att bidra till utveckling och spridning av dessa. Det innebär också att vi är en seriös aktör som tar vårt ansvar gentemot de samhällen där vi har operativt säkerhetsarbete, liksom mot våra kunder.

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Vesper Group är medlemmar av International Code of Conduct Association, ICoCA, som är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. Vi är även medlemmar i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG, som samlar välskötta bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell.


Vesper Groups förnyade certifikat