Personsäkerhet


Det här gör vi.

Vi erbjuder skydd åt personer som reser till eller är bosatta i några av världens farligaste länder. Vi är sedan 2004 en uppskattad personskyddsleverantör till regeringskanslier, företag och biståndsorganisationer från Norden och en rad andra länder.
Våra personskyddspersonal är ständigt närvarande på de platser där vi erbjuder skydd, vilket ger oss både ett långsiktigt perspektiv och tillgång till den allra senaste informationen. Utifrån det tar vi fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa. Vårt underrättelseläge bygger på en kartläggning av hotaktörerna i regionen, deras intentioner och vilka handlingar de utför. Vårt arbete baseras alltid på ramverk och checklistor som är grundade på lång erfarenhet. Genom våra solida nätverk och aktuella underrättelser, ger vi våra skyddspersoner vidsträckta möjligheter att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

På många platser i världen krävs senior erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå och Vesper erbjuder även erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor. Säkerhetsrådgivarna har både militär och polisiär bakgrund och lång erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.


Hur går det till?

Vi finns på plats långt innan skyddspersonen anländer, vi rekognoscerar, förbereder och är med under hela besöket tills dess att planet lyfter för hemfärd. Vi hjälper skyddspersonen att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt i alla lägen, utan att behöva tänka på sin säkerhet. Säkerhetslösningen skräddarsys på plats för att möta de aktörsdrivna hoten enligt aktuell hotbildsbedömning. Vi är redo att hantera oväntade situationer såsom sjukdom och olycksfall och har lokal kännedom och erfarenhet av t ex jordbävningar och översvämningar. Vår personskyddspersonal besitter befäst kompetens inom akutsjukvård.

Före resan beskriver vi säkerhetsläget i regionen och på orten med utgångspunkt i den pågående konflikten. Utifrån kunskap om varför och hur risker uppstår sätter vi en gemensam målbild för säkerhetsupplägget.

Vi beskriver lokal miljö, aktuella hotaktörer och lämnar råd kring kulturell förståelse såsom genderperspektiv, klädsel och lokala sedvänjor samt lämnar en checklista och tydliga direktiv inför resan.


Vårt arbetssätt

Vesper erbjuder skydd åt personer som reser till eller är bosatta i några av världens farligaste länder. Vi är sedan 2004 en uppskattad personskyddsleverantör till både regeringskanslier, företag och biståndsorganisationer från Norden och en rad andra länder.

Läs mer om hur vi arbetar med fokus på mänskliga rättigheter.

Vi planerar för att hantera det oväntade

Vespers personal finns på plats långt innan skyddspersonen anländer, vi rekognoscerar, förbereder och är med under hela besöket tills dess att planet lyfter för hemfärd. Vår ambition är att i alla situationer hjälpa skyddspersonen att genomföra sin verksamhet på ett säkert sätt, utan att behöva tänka på säkerhet. Säkerhetslösningen skräddarsys på plats för att möta de aktörsdrivna hoten enligt den aktuella hotbildsbedömningen.

Kunskapsöverföring

Ett fullgott personsäkerhetsarbete i högriskmiljö tar många år att bygga upp och Vesper har nästan 20 års samlad erfarenhet från detta. Genom kunskapsöverföring möjliggör vi för både företag och myndigheter att ta hand om sin egen säkerhet. Du får utbildning och vägledning från högt meriterade experter och Vespers koncept som är eftertraktat på den internationella marknaden.

Ständigt närvarande

Vespers ständiga närvaro på de platser där vi erbjuder skydd, ger oss både ett långsiktigt perspektiv och tillgång till den allra senaste informationen. Utifrån dessa utgångspunkter tar vi fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa. Vårt underrättelseläge bygger på en kartläggning av vilka hotaktörerna i regionen är, vilka intentioner de har och vilka handlingar de faktiskt utför.

Målbild

Före resan beskriver Vesper säkerhetsläget i regionen och på orten med utgångspunkt i den pågående konflikten. Sådan kunskap – om varför och hur risker uppstår – är viktig för att Vesper och skyddspersonen ska mötas kring en gemensam målbild för säkerhetsupplägget. Vesper beskriver den lokala miljön, aktuella hotaktörer m m, samt lämnar råd kring kulturell förståelse såsom genderperspektiv, klädsel, lokala sedvänjor och vad man bör undvika. Vesper lämnar en checklista och tydliga direktiv inför resan.

Rådgivare i högriskmiljöer

På många platser i världen krävs senior erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå och Vesper erbjuder erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor. Våra säkerhetsrådgivare har både militär och polisiär bakgrund och lång erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Resesäkerhet


Det här gör vi.

När medarbetare reser utsätts de för många risker. Vi hjälper företag och myndigheter i hela Sverige att ta arbetsgivaransvar genom att utbilda personalen i resesäkerhet, akutsjukvård, brandsäkerhet, agerande vid gisslansituationer, attentat och pågående dödligt våld. Kunskaper som kan vara lika ovärderliga hemma i Sverige som på tjänsteresan utomlands. Våra utbildningar är mycket populära bland medarbetarna som går därifrån stärkta och tryggare, men de utgör också en viktig bottenplatta för ansvarstagande arbetsgivare.


Hur går det till?

Våra högt uppskattade instruktörer genomför skräddarsydda utbildningar på plats hos kund eller i våra egna lokaler i Stockholm. Kursen anpassas till kunskapsnivåer, personalkategorier, erfarenheter och resmål. Vi varvar föreläsningar med interaktivitet och medarbetarna får en ökad känsla av säkerhet, ökad kunskap och minskar sina sårbarheter. Längden på utbildningar varierar från en till fem dagar beroende på behov. Vi erbjuder även hel- och halvdagar utomhus med hands-on övningar i att agera när liv och hälsa står på spel.


Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid  förklarar vi, självklart kostnadsfritt.
BOKA

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.