Det här gör vi.

Det kan uppstå en förhöjd hotbild mot ett företag, mot personalen eller företagets intressen och varumärke. Då bistår vi med säkerhetsstöd såsom att inhämta underrättelser, klargöra hotbilden, bedöma risk och konsekvenser. Vi lämnar förslag på åtgärder för att skydda och avhjälpa problemet.

Ibland behövs fysiskt och tekniskt skydd eller personskydd för personer och familjer som blir mer utsatta. Det kan vara till följd av medial exponering, på grund av yrke eller förmögenhet. Vissa nyckelfunktioner kan också behöva skyddas då de blir riskutsatta kopplat till företagets tillgångar eller vid missnöjesyttringar.


Hur går det till?

Ett personsäkerhetsprogram är alltid anpassat till rådande hotbild. Ni får en trygg och erfaren säkerhetsrådgivare som bedömer vilka åtgärder som är lämpliga att ta till i situationen.


Riskbedömning

Rapportering och utbildning

Personlig säkerhetsrådgivare

Fastighetsbesiktning

Rådgivning och stöd

Incidentberedskap 24/7

Har du frågor om vårt erbjudande och arbete?

Boka tid så förklarar vi, självklart kostnadsfritt.

BOKA