2022-11-24

Intresset för Vespers höstmingel med föredrag var stort, liksom för det högaktuella temat utländska direktinvesteringar. Moderator var tidigare Must-chefen Gunnar Karlson och medverkade gjorde Kina/Östasien-forskaren Oscar Almén från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI samt enhetschefen för utländska direktinvesteringar Lars-Göran Larsson från Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Sammanfattningsvis beskrev Oscar Almén riskerna med utländska direktinvesteringar och redogjorde för en kartläggning av kinesiska företagsvärv i Sverige samt gav en lägesbild av en pågående studie av ryska investeringar i Sverige. Lars-Göran Larsson berättade om bakgrunden till att ISP blir granskningsmyndighet för utländska direktinvesteringar, vilka som träffas av den kommande lagen och hur en granskning kommer att gå till.

Möjlighet att motverka genom ny lagstiftning
Gunnar Karlson inledde med övergripande kommentarer kring den kommande lagstiftningen. Han pekade på att inflytandet som utländskt ägande kan utgöra, tillika kan innebära ett hybridhot. Men också att det numera inte är en ny insikt att Sveriges säkerhet kan hotas när verksamheter tas över av andra intressen. Karlson nämnde några medialt uppmärksammade fall såsom försäljningen av driften i Gävle hamn och ett kinesiskt statsägt företag som storinvesterarat i svensk vindkraft och han fastslog:

– När det finns ett möjligt hot, så finns det behov att skydda sig. Möjligheten att motverka hot i Sverige kommer i den nya lagstiftningen och av allt att döma kommer lagen på plats under 2023.


Frågestund med Vesperknutne Gunnar Karlson, Lars-Göran Larsson ISP och Oscar Almén, FOI.

Riskerna med utländska investeringar
Oscar Almén från FOI tog vid och beskrev säkerhetsriskerna med utländska investeringar på fyra olika sätt. För det första kan en utländsk aktör förneka tillgång till en viss vara eller tjänst som är avgörande för Sveriges ekonomi. För det andra kan det handla om överföring av känslig teknologi som kan användas för att skada Sveriges intressen. Det tredje sättet: direkta skador för Sverige kan uppkomma genom infiltration, spionage och störning. Till sist, ekonomisk obalans kan uppstå i det svenska systemet till följd av massivt statligt utländskt stöd.

Kartläggning av kinesiska företagsförvärv
Almén redogjorde för en kartläggning från 2019 över kinesiska företagsförvärv i Sverige samt en pågående studie av ryska investeringar i Sverige. Kartläggningen har uppdaterats i år och sedan 2002 har man identifierat 62 majoritetsförvärv av svenska företag från bolag i Kina, inklusive Hongkong.

De flesta förvärvade moderbolagen är verksamma inom industriella produkter och maskiner, hälsa och bioteknologi, informations- och kommunikationsteknologi (ICT), elektronik samt fordonsindustri. I närmare hälften av fallen går det att se samband mellan de förvärvade bolagens verksamhet och de teknikområden som är i fokus i den nationella industriplanen ”Made in China 2025”, särskilt viktiga för den kinesiska staten. Almén poängterade:

– Det kan låta som att Kina köper upp Sverige, men det stämmer inte då investeringarna utgör 2,8% av totala utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige. Kina har köpt ganska många små företag så antalet kinesiska företagsförvärv per capita är förvisso högst i EU, dock inte baserat på värde.

Förutom de stora kända svenska bolagen så rör det sig om små startup-företag inom starka högteknologiska områden såsom halvledare, företag med bakgrund i försvarsindustri och inom vindkraft.

Studie av ryska investeringar pågår
Almén beskrev också en pågående studie av ryska investeringar i Sverige, beställd av UD, som omfattar både förvärv och nyetableringar. Resultatet av studien publiceras i början av december. Det är uppenbart, menade Almén, att det finns fall där man bytt ut huvudmannaskapet under 2022 för att undvika sanktioner. Det största antalet ryskägda företag är verksamma inom byggverksamhet, handel, information och kommunikation samt fastighetsverksamhet. Den pågående studien har också visat att fyra personer som förekommer på EU:s sanktionslista och en som återfinns på USA:s och UK:s listor, äger företag i Sverige.

Mest uppenbara säkerhetsriskerna: teknologiöverföring
Slutligen sa Almén att de mest uppenbara säkerhetsriskerna finns inom teknologiöverföring, särskilt avseende avancerad teknologi. Där finns det numera tydligare gränser för vad som är skyddsvärda sektorer, men han menade att vissa tidigare förvärv troligtvis inte hade godkänts idag.

För den som vill läsa mer finns FOI:s kartläggning från 2019 att läsa här.


Oscar Almén, Kina/Östasien-forskare på FOI

Fortsättning följer
En sammanfattning av Lars-Göran Larssons föredrag kommer att publiceras inom kort.

 

Läs mer om Vespers tjänster eller kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande.