2022-11-29

Vid Vespers höstmingel om utländska direktinvesteringar var en av de uppskattade föredragshållarna enhetschefen för utländska direktinvesteringar Lars-Göran Larsson från Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Han beskrev omfattningen och förberedelserna för det nya granskningssystem som ISP föreslås ansvara för när den nya lagstiftningen är på plats.

 Varför ISP blir granskningsmyndighet
Larsson inledde med en kort beskrivning av historien. 1992 avskaffades lagen om granskning av utländska företag inför det svenska medlemskapet i EU, då det inte längre skulle finnas hinder för utländska investeringar. 2020 trädde en EU-förordning i kraft; varje medlemsstat skulle nu ha en kontaktpunkt inom EU för utbyte av information om utländska direktinvesteringar och i Sverige utsågs ISP av regeringen. Direktinvesteringsutredningen föreslog 2021 att ISP ska få uppdraget som granskningsmyndighet när den nya lagstiftningen om utländska direktinvesteringar träder i kraft, sannolikt under 2023.

– Utländska direktinvesteringar är av stor vikt för det svenska samhället och granskningar ska endast ske utifrån Sveriges säkerhet och allmän ordning, inte utifrån näringspolitiska perspektiv, tydliggjorde Larsson.

Han menade att det ska vara enkelt för företag att ta reda på om de har anmälningsplikt eller inte, och berättade att utredningen föreslår att detta närmare ska ske genom förordning i fråga om skyddsvärd teknik.  MSB föreslås ta fram myndighetsföreskrift om vad som utgör samhällskritiska skyddsvärda verksamheter, sa Larsson.

Vilka som omfattas av den kommande lagen
Larsson beskrev utredningens förslag som förenklat kan beskrivas på följande vis. Lagen bör gälla för investeringar i aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser med säte i Sverige som bedriver:

 • samhällsviktig verksamhet,
 • säkerhetskänslig verksamhet,
 • verksamhet kring råvaror som är kritiska för EU eller andra metaller och mineraler som är kritiska för Sveriges försörjning,
 • verksamhet vars huvudsakliga ändamål innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller lokaliseringsuppgifter,
 • verksamhet som rör framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi,
 • verksamhet kring forskning om eller som tillhandahåller produkter med dubbla användningsområden,
 • verksamhet kring forskning om eller som tillhandahåller krigsmateriel eller tekniskt stöd avseende krigsmateriel.

Vad ska definieras som en direktinvestering
Larsson redogjorde också för utredningens definition av  direktinvestering: ”en investering som görs för att etablera eller upprätthålla varaktiga förbindelser mellan investeraren och det företag för vilket kapitalet görs tillgängligt för att bedriva ekonomisk verksamhet, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt deltagande i ledningen eller inflytande i ett företag som bedriver en ekonomisk verksamhet”. Därmed blir det tydligt att det inte endast handlar om förvärv, utan också om kapital som görs tillgängligt för att bedriva ekonomisk verksamhet och finansierar stora projekt som kan påverka företaget varaktigt.

Hur anmälan om en kommande investering går till
Larsson berättade om hur anmälan avses gå till och förenklat kan det beskrivas på följande vis. Anmälan av en kommande investering till granskningsmyndigheten ISP avses äga rum av investeraren om denna genom investeringen:

 • kommer att förfoga över 10 procent eller mer av rösterna i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening,
 • själv eller tillsammans med annan bildar juridisk person som förfogar över 10 procent eller mer av rösterna,
 • blir bolagsman i ett handelsbolag eller i ett enkelt bolag eller om investeringen görs i ett handelsbolag eller enkelt bolag som investeraren är bolagsman i,
 • bildar en svensk stiftelse,
 • på något annat sätt än ovan får ett inflytande i ledningen i ett aktiebolag, handelsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening eller stiftelse med säte i Sverige, eller
 • i utbyte mot en överenskommelse om inflytande i verksamheten, avser att ställa resurser till förfogande för en verksamhet och som bedrivs av en enskild näringsidkare.

Granskning inom rimlig tid
Processen för ett granskningsärende ska enligt Larsson ha tydliga tidsgränser och han menade att det är viktigt för industri och näringsliv att det ska gå snabbt. Han sa också att om det finns känsliga delar inom en investering ska denna kunna godkännas med villkor, för att inte en hel investering måste avslås. Processen är ganska snarlik i jämförbara länder och den går ut på följande:

 • Granskningsmyndigheten ska inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig anmälan kommit in besluta att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning.
 • Om granskningsmyndigheten beslutar att investeringen ska granskas, ska den avslutas inom tre månader efter beslutet eller, om det finns särskilda skäl, inom sex månader.


Lars-Göran Larsson, enhetschef på ISP.

Läs mer om Vespers tjänster eller kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande.

Läs mer om riskerna med utländska direktinvesteringar.

Läs mer om den kommande lagstiftningen i slutbetänkandet av Direktinvesteringsutredningen.

Läs mer om ISP.